You are here

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng kí để được cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định của thông tư 12/2011/TT-BTNMT

DỊCH VỤ ĐĂNG KÍ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

1. Đăng ký sổ chủ nguồn thải là gì ?
Đăng ký sổ chủ nguồn thải tức là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng kí để được cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định của thông tư 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trong đó Quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

2. Tại sao phải đăng ký sổ chủ nguồn thải
Đăng ký sổ chủ nguồn thải giúp các nhà quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp.
Bộ tài nguyên, môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh CTNH với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại thông tư 12/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của bộ TNMT.

dang-ky-so-chu-nguon-thai

3. Đối tượng phải thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải
Được quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT áp dụng đối với : 
- Cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh CTNH, quản lý CTNH trên lãnh thổ Việt Nam.
- Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.
Ngoài ra có một số trường hợp mà Chủ nguồn thải CTNH phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT.

4. Các bước thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải
-  Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
-  Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở.
-  Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
-  Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.
-  Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.
-  Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.

5. Văn bản pháp luật liên quan
-  Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
-  Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
-  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường.
-  Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường.

6. Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
 

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356