You are here

LẬP BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

lap-bao-cao-quan-ly-chat-thai-nguy-haiLẬP BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Quản lý chất thải nguy hại là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

1. Phạm vi áp dụng

-          Phân định, phân loại chất thải nguy hại

-          Điều kiện hành nghề quản lý chất thải nguy hại; thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại; vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

-          Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là ĐTM) và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

2. Đối tượng áp dụng

-          Áp dụng đối với cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.

-          Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.

bao-cao-quan-ly-chat-thai-nguy-hai

 

3. Hạng mục thực hiện

 

-          Báo cáo tình hình chung về phát sinh và quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở   

-          hoạch quản lý chất thải nguy hại trong thời gian tới của cơ sở  

-          Liệt kê các vấn đề phát sinh khác     

-          Thống kê các nguồn chất thải phát sinh        

-          Nộp báo cáo cho phòng quản lý chất thải rắn

4. Mẫu lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

5. Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại
9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356