You are here

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truongLẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất! Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Đối tượng và các bước thực hiện?

TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC tư vấn Quý KH lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chuyên nghiệp và uy tín nhất

1.   Tại sao phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Báo cáo ĐTM là trách nhiệm, bổn phận của Chủ đầu tư nhằm nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

- Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008

lap-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong

Phòng tư vấn môi trường TRUNG TÂM TƯ VẤN VIẾT DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ IPCC

2.  Đối tượng nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

- Đối tượng phải lập báo cáo ĐTM quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

- Đối tượng phải lập báo cáo ĐTM quy định tại điểm b, c khoản 1, Điều 10 của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

Các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bao gồm:

- Nhóm các dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng;

- Về giao thông

- Năng lượng, phóng xạ

- Điện tử, viễn thông

- Một số dự án liên quan đến thủy lợi, sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp;

- Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

- Dầu khí

- Xử lý chất thải…

Chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện lập báo cáo ĐTM cho dự án đầu tư của mình.

3. Các bước thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

-  Nghiên cứu, khảo sát môi trường : thông qua hoạt động quan trắc các thông số về môi trường nền như đất, nước, không khí sẽ cho ra các số liệu để làm cơ sở đánh giá những tác động đến môi trường của dự án;

- Xác định các nguồn có thể gây ô nhiễm của dự án : nước thải, khí thải, rác thải, tiếng ồn, bụi….;

- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

- Sau quá trình đánh giá và xác định được các yếu tố gây ô nhiễm đến môi trường thì cần phải dự báo xem tác động của các yếu tố trên đến môi trường sẽ diễn ra như thế nào;

- Xây dựng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường trong quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

- Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

4. Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Website: www.lapduan.com.vn

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356