You are here

BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án BẾN THÀNH

     MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 6 DANH MỤC HÌNH VẼ.. 6 MỞ ĐẦU.. 10 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN.. 10 1.1. Hoàn cảnh ...

 

 

 MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 6

DANH MỤC HÌNH VẼ.. 6

MỞ ĐẦU.. 10

1. XUẤT XỨ DỰ ÁN.. 10

1.1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án. 10

1.2. Tổ chức phê duyệt Dự án đầu tư. 10

1.3. Mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 11

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM    11

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn. 11

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về Dự án. 15

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ đầu tư dự án tạo lập. 15

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM... 15

3.1. Chủ đầu tư. 15

3.2. Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM... 15

4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM... 18

4.1. Phương pháp ĐTM... 18

4.2. Các phương pháp khác. 18

4.2.1. Đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường khu vực Dự án. 19

4.2.2. Điều tra thu thập các số liệu về khí tượng thủy văn. 20

CHƯƠNG 1. 21

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 21

1.1. TÊN DỰ ÁN.. 21

1.2. CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.. 21

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.. 21

1.3.1. Vị trí thực hiện Dự án. 21

1.3.2. Mối tương quan với các đối tượng xung quanh khu vực Dự án. 24

1.3.3. Mô tả hiện trạng khu đất thực hiện Dự án. 25

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 27

1.4.1. Mục tiêu, phạm vi của Dự án. 27

1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của Dự án. 28

1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục công trình của Dự án  31

1.4.3.1. Phương án quy hoạch tổng mặt bằng. 35

1.4.3.2. Giải pháp thiết kế các hạng mục công trình chính. 36

1.4.3.4. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình. 48

1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến. 54

1.4.5. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và các chủng loại sản phẩm đầu ra của Dự án. 56

1.4.5.1.  Nguyên, nhiên vật liệu cung cấp cho quá trình thi công xây dựng Dự án. 56

1.4.5.2.  Nguyên, nhiên vật liệu cung cấp cho quá trình hoạt động của Dự án. 59

1.4.5.3. Sản phẩm của Dự án. 61

1.4.6. Tiến độ thực hiện Dự án. 61

1.4.7. Tổng mức đầu tư. 63

1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án. 63

CHƯƠNG 2. 67

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN   67

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.. 67

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 67

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý. 67

2.1.1.2. Điều kiện địa chất 67

2.1.2. Điều kiện về khí tượng, thủy văn. 68

2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 70

2.1.4. Hiện trạng tài nguyên sinh học. 76

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI. 76

2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội quận 1. 76

2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội phường Bến Nghé. 78

CHƯƠNG 3. 82

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 82

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.. 82

3.1.1. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị Dự án. 83

3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng. 83

3.1.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 83

3.1.2.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 106

3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án. 115

3.1.3.1. Nguồn tác động liên quan đến chất thải 115

3.1.3.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 124

3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án. 126

3.1.4.1. Giai đoạn thi công. 126

3.1.4.2. Giai đoạn hoạt động Dự án. 128

3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT VÀ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO.. 130

3.2.1. Mức độ tin cậy của các đánh giá. 130

3.2.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá. 132

CHƯƠNG 4. 133

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN.. 133

4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN   133

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị 133

4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng  133

4.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 135

4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 143

4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn vận hành  147

4.1.3.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 147

4.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ.. 157

4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công  157

4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn vận hành  160

4.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.. 163

4.3.1. Dự toán kinh phí cho chương trình quản lý môi trường. 163

4.3.2. Tổ chức thực hiện. 164

CHƯƠNG 5. 166

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 166

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.. 166

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 176

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công. 176

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động. 179

CHƯƠNG 6. 182

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.. 182

6.1. TÓM TẮT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.. 182

6.1.1. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn UBND phường Bến Nghé. 182

6.1.2. Tóm tắt quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư phường Bến Nghé. 183

6.2. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.. 183

6.2.1. Ý kiến của UBND phường Bến Nghé. 184

6.2.2. Ý kiến của UBMTTQ phường Bến Nghé. 184

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 186

1. KẾT LUẬN.. 186

2. KIẾN NGHỊ. 187

3. CAM KẾT.. 187

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 189

PHỤ LỤC.. 190


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

WHO                          - Tổ chức Y tế Thế giới.

ĐTM                           - Đánh giá tác động môi trường.

TNHH             - Trách nhiệm hữu hạn

UBND                        - Ủy ban nhân dân

UBMTTQ                - Ủy ban mặt trận tổ quốc

KTXH- ANQP           - Kinh tế xã hội- An ninh quốc phòng

BOD5                          - Nhu cầu ôxy sinh hóa sau 5 ngày đo ở 20oC

CTR                            - Chất thải rắn

CTNH                        - Chất thải nguy hại

COD                           - Nhu cầu oxy hóa học

SS                                - Chất rắn lơ lửng

DO                              - Ôxy hòa tan

PCCC                         - Phòng cháy chữa cháy

TCVN                      - Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN                        - Quy chuẩn Việt Nam

KHBVMT                - Kế hoạch bảo vệ môi trường

TCXDVN                 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356