You are here

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH MTV Nhà hàng Khách sạn

mau bao cao  danh gia tac dong moi truongMẫu báo cáo ĐTM Công ty TNHH MTV - Nhà hàng Khách sạn

Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) Công Ty TNHH MTV Nhà hàng - Khách sạn...

Download file ĐTM mẫu

Mẫu báo cáo ĐTM Công ty TNHH MTV -  Nhà hàng Khách sạn

 

mau bao cao  danh gia tac dong moi truong  Khach sanh - nha hang

 

 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC BẢNG.. 3

DANH MỤC HÌNH.. 3

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 4

MỞ ĐẦU.. 5

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ.. 7

1.1 Tên cơ sở. 7

1.2 Chủ cơ sở. 7

1.3 Vị trí địa lý của cơ sở. 7

1.4 Quy mô, công suất, thời gian hoạt động của cơ sở. 10

1.4.1 Thời gian hoạt động của cơ sở. 10

1.4.2 Quy mô, công suất 10

1.5 Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở. 10

1.6 Máy móc, thiết bị 10

1.7 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu. 11

1.7.1 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu. 11

1.7.2 Nhu cầu sử dụng điện. 12

1.7.3 Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng. 12

1.7.4 Nhu cầu lao động. 13

1.8 Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua. 13

1.8.1 Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. 13

1.8.2 Giai đoạn vận hành cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường. 17

1.8.3 Lý do đã không lập bản Cam kết bảo vệ môi trường. 18 

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ.. 19

2.1 Nguồn chất thải rắn thông thường. 19

2.1.1 Nguồn phát sinh. 19

2.1.2 Biện pháp quản lý và xử lý. 19

2.2 Nguồn chất thải lỏng. 20

2.2.1 Nguồn phát sinh. 20

2.2.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng nước. 21

2.2.3 Biện pháp quản lý đang được áp dụng. 22

2.3 Nguồn chất thải khí 24

2.3.1 Nguồn phát sinh. 24

2.3.2 Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường khí 25

2.4 Nguồn chất thải nguy hại 28

2.4.1 Nguồn phát sinh. 28

2.4.2 Biện pháp quản lý. 28

2.5 Nguồn tiếng ồn, độ rung. 28

2.5.1 Nguồn phát sinh. 28

2.5.2 Tác động của tiếng ồn và độ rung. 29

2.5.3 Kết quả đo đạc, phân tích độ ồn. 29

2.5.4 Biện pháp quản lý. 31

2.6 Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải 31

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM... 32

3.1 Kế hoạch quản lý chất thải 32

3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 34

3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố. 34

3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường. 35 

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ - CAM KẾT.. 36

1. Kết luận. 36

2. Kiến nghị 36

3. Cam kết 37 

PHỤ LỤC.. 38

 

DANH MỤC BẢNG 

 Bảng 1.1 Diện tích và chức năng của các hạng mục công trình. 8

Bảng 1.2 Danh mục máy móc thiết bị tại khách sạn. 10

Bảng 1.3 Nhu cầu nguyên liệu sử dụng trung bình trong 1 tháng. 11

Bảng 1.4 Lượng điện tiêu thụ của khách sạn trung bình 01 tháng trong năm 2012. 12

Bảng 1.5 Lượng nước sử dụng tại khách sạn. 13

Bảng 2.1 Kết quả phân tích mẫu nước thải của khách sạn. 22

Bảng 2.2 Hệ số ô nhiễm của dầu DO.. 25

Bảng 2.3 Nồng độ khí thải từ máy phát điện. 25

Bảng 2.4 Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc vi khí hậu, chất lượng không khí 26

Bảng 2.5 Kết quả đo vi khí hậu bên trong và khu vực xung quanh khách sạn. 26

Bảng 2.6 Kết quả chất lượng không khí bên trong và xung quanh khách sạn. 26

Bảng 2.7 Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh trung bình tháng của khách sạn. 28

Bảng 2.8 Phương pháp phân tích chất lượng vi khí hậu. 29

Bảng 2.9 Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn. 30

Bảng 3.1 Kế hoạch quản lý chất thải 33

Bảng 3.2 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải 34

Bảng 3.3 Kế hoạch ứng phó sự cố. 34

Bảng 3.4 Kế hoạch quan trắc môi trường. 35

Liên kết:

Công ty môi trường, Xử lý nước thải

Lập dự án, Công ty môi trường, Xử lý nước thải, Dịch vụ lập dự án

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356