You are here

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường Công Ty TNHH - Kho chứa Hóa chất

mau bao cao  danh gia tac dong moi truongMẫu báo cáo ĐTM Công ty TNHH …– Kho chứa Hóa chất

Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM) Công Ty TNHH - Kho chứa Hóa Chất...

Download file ĐTM mẫu

Mẫu báo cáo ĐTM Công ty TNHH …– Kho chứa Hóa chất

 

mau bao cao  danh gia tac dong moi truong cong ty hoa chat

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG/HÌNH.. 4

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ.. 8

1.1.      Các thông tin chung. 8

1.2.      Tóm tắt quá trình và hiện trạng hoạt động của kho chứa hóa chất. 8

1.2.1. Loại hình kinh doanh. 8

1.2.2. Quy trình kinh doanh: 9

1.2.3. Tình trạng máy móc thiết bị 9

1.2.4. Nhu cầu hóa chất, nguyên vật liệu sử dụng. 10

1.2.5. Nguồn cấp điện và nhu cầu điện. 10

1.2.6. Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng. 10

1.2.7. Sản phẩm và công suất 10

1.2.8. Năm đơn vị đi vào hoạt động. 11

1.2.9. Diện tích mặt bằng , vị trí của kho chứa hóa chất 11

1.2.10. Nhu cầu lao động. 12

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ.. 13

2.1.      Điều kiện tự nhiên và môi trường. 13

2.1.1.  Đặc điểm vị trí xây dựng. 13

2.1.2.  Điều kiện về khí tượng - thủy văn. 14

2.2.      Điều kiện kinh tế - xã hội 16

2.2.1.  Dân số. 16

2.2.2.  Kinh tế. 16

2.2.3.  Hạ tầng và dịch vụ. 17

2.2.4.  Cấp điện, cấp nước. 17

2.2.5.  Giao thông đường bộ. 17

2.2.6.  Giao thông đường thủy. 18

2.2.7.  Y tế. 18

2.2.8.  Giáo dục. 18

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BỊ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRỰC TIẾP TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ.. 19

CHƯƠNG 4: THỐNG KÊ, ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ.. 19

4.1.      Đối với nước thải 19

4.1.1.  Nước thải sinh hoạt 19

4.1.2.  Nước mưa chảy tràn. 19

4.2.      Đối với chất thải rắn. 19

4.2.1.  Đối với chất thải rắn sinh hoạt 19

4.2.2.  Đối với chất thải rắn nguy hại 19

4.3.      Đối với khí thải, tiếng ồn. 19

4.3.1.  Đối với khí thải 19

4.3.2.  Đối với tiếng ồn, độ rung. 19

4.4.      Các nguồn tác động khác. 19

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ, CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.. 19

5.1.      Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện. 19

5.1.1.  Biện pháp xử lý nước thải 19

5.1.2.  Biện pháp quản lý chất thải rắn. 19

5.1.3.  Biện pháp xử lý khí thải 19

5.1.4.  Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. 19

5.1.5.  Đặc tính, biện pháp bảo quản hóa chất và phương pháp xử lý khi có tình trạng rò rỉ, tràn đổ  19

5.1.6.  Biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố. 19

5.1.7.  Vệ sinh an toàn lao động. 19

5.2.      Các biện pháp bảo vệ môi trường còn tồn tại, chưa thực hiện trong quá trình hoạt động  19

5.3.      Chương trình quản lý và giám sát môi trường. 19

5.3.1.  Công tác quản lý môi trường. 19

5.3.2.  Chương trình giám sát chất lượng môi trường. 19

5.3.3.  Chế độ báo cáo. 19

5.4.      Cam kết thực hiện phương án bảo vệ môi trường. 19

PHỤ LỤC.. 19

 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG/HÌNH

Bảng 1.1 Danh mục máy móc thiết bị kho chứa hóa chất công ty TNHH …................ 9

Bảng 1.2 Danh sách các loại hương liệu, hóa chất được kinh doanh trung bình 01 tháng   10

Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh................................................................. 19

Bảng 3.2 Kết quả đo tiếng ồn và chất lượng môi trường không khí xung quanh.......... 19

Bảng 4.1 Chất lượng nước thải tại hố ga thoát nước thải................................................. 19

Bảng 4.2 Khối lượng các loại chất thải rắn nguy hại của Kho hóa chất Công ty TNHH .     19

Bảng 4.3 Vị trí lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường không khí............................... 19

Bảng 4.4 Phương pháp phân tích và thiết bị đo đạc vi khí hậu và không khí xung quanh   19

Bảng 4.5 Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn và nồng độ khí thải tại khu vực chứa hóa chất của công ty       19

Bảng 4.6 Thời gian chịu được tối đa tiếng ồn của tai người............................................ 19

Bảng 5.1 Vị trí và thông số giám sát chất lượng không khí............................................. 19

Bảng 5.2 Vị trí và thông số giám sát chất lượng nước thải............................................... 19

 

Hình 1.1 Quy trình kinh doanh của kho chứa hóa chất................................................... 9

Hình 1.2 Sơ đồ kho chứa hóa chất công ty TNHH Lâm ….............................................. 12

Hình 5.1 Sơ đồ nguyên lý thu gom nước thải..................................................................... 19

Hình 5.2 Bản vẽ bể tự hoại ba ngăn của công ty 19

Liên kết:

 

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356