You are here

BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT

  Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT from Lập Dự Án Đầu Tư TRUNG ...

 

 

MỞ ĐẦU..................................................................................................................................... 1

1. Xuất xứ Dự án .. 1

1.1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án....................................................................................................................................... 1

1.2. Tổ chức phê duyệt Dự án đầu tư............................................................................................................................... 1

1.3. Mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 1

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM .... 2

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn .. 2

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về Dự án................................................... 6

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ Dự án tạo lập .. 7

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM .... 7

3.1. Chủ đầu tư .. 7

3.2. Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM .... 7

4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM............................................................................... 9

4.1. Phương pháp ĐTM......................................................................................................................................................... 9

4.2. Các phương pháp khác . 10

4.2.1. Đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nền khu vực Dự án.................................................. 11

4.2.2. Điều tra thu thập các số liệu về khí tượng thủy văn....................................................................................... 11

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN................................................................................. 13

1.1. TÊN DỰ ÁN ... 13

1.2. CHỦ DỰ ÁN.................................................................................................................................................................... 13

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ... 13

1.3.1. Vị trí thực hiện Dự án .. 13

1.3.2. Mối tương quan với các đối tượng xung quanh khu vực Dự án............................................................... 16

1.3.3. Mô tả hiện trạng khu đất thực hiện Dự án .. 16

1.4. Nội dung chủ yếu của dự án....................................................................................................................................... 20

1.4.1. Mục tiêu, phạm vi của Dự án.................................................................................................................................. 20

1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của Dự án .. 21

1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục công trình của Dự án .. 36

1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến .. 57

1.4.5. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và các chủng loại sản phẩm đầu ra của Dự án .. 59

1.4.6. Tiến độ thực hiện Dự án .. 64

1.4.7. Tổng mức đầu tư .. 66

1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án.................................................................................................................... 66

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .. 70

VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN .. 70

2.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................................................................................................... 70

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 70

2.1.2. Điều kiện về khí tượng, thủy văn .. 70

2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 74

2.1.4. Hiện trạng tài nguyên sinh học . 82

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội............................................................................................................................................. 82

2.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội quận 8.......................................................................................................................... 82

2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội phường 5.. 83

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG................................................ 86

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG............................................................................................................................................. 86

3.1.1. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị Dự án............................................................................. 87

3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng................................................................................... 87

3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án .. 120

3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án .. 133

3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT VÀ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO     136

3.2.1. Mức độ tin cậy của các đánh giá . 137

3.2.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá . 138

CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN .. 139

4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ... 139

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị 139

4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng 139

4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn vận hành .. 157

4.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ ... 174

4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công . 166

4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn vận hành.... 178

4.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG     182

4.3.1. Dự toán kinh phí cho chương trình quản lý môi trường............................................................................... 182

4.3.2. Tổ chức thực hiện .. 182

CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG .. 185

5.1. Chương trình quản lý môi trường............................................................................................................................. 185

5.2. Chương trình giám sát môi trường . 191

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công.................................................................................................. 191

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động................................................................................. 193

CHƯƠNG 6. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG .. 197

6.1. Tóm tắt về quá trình thực hiện tham vấn cộng đồng . 186

6.1.1. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn UBND phường 5.................................................................................. 197

6.1.2. Tóm tắt quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư phường5.. 187

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng . 198

6.2.1. Ý kiến của UBND phường 5.. 199

6.2.2. Ý kiến của UBMTTQ phường 5.. 200

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT................................................................................ 201

1. Kết luận.................................................................................................................................................................................. 201

2. Kiến nghị 202

3. Cam kết 202

3.1. Cam kết tuân thủ theo đúng phương án quy hoạch .. 202

3.2. Cam kết quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường . 202

3.3. Cam kết thực hiện các yêu cầu theo Quyết định được phê duyệt của báo cáo ĐTM .... 203

3.4. Cam kết khác.................................................................................................................................................................... 203

TÀI LIỆU THAM KHẢO .. 204

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356