You are here

BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN

Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN from Lập Dự Án Đầu Tư TRUNG ...

 MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.. 1

1. XUẤT XỨ DỰ ÁN.. 1

1.1. Hoàn cảnh ra đời của Dự án. 1

1.2. Tổ chức phê duyệt Dự án đầu tư. 2

1.3. Mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 2

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM    2

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn. 2

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về Dự án  6

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do Chủ đầu tư dự án tạo lập. 6

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM... 6

3.1. Chủ đầu tư. 6

3.2. Cơ quan tư vấn lập báo cáo ĐTM... 6

4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM... 8

4.1. Phương pháp ĐTM... 9

4.2. Các phương pháp khác. 9

4.2.1. Đo đạc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường khu vực Dự án  10

4.2.2. Điều tra thu thập các số liệu về khí tượng thủy văn. 11

CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 12

1.1. TÊN DỰ ÁN.. 12

1.2. CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.. 12

1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.. 12

1.3.1. Vị trí thực hiện Dự án. 12

1.3.2. Mối tương quan với các đối tượng xung quanh khu vực Dự án. 13

1.3.3. Mô tả hiện trạng khu đất thực hiện Dự án. 14

1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 15

1.4.1. Mục tiêu, phạm vi của Dự án. 15

1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của Dự án. 16

1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công các hạng mục công trình của Dự án  21

1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến. 42

1.4.5. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào và các sản phẩm đầu ra của Dự án  45

1.4.6. Tiến độ thực hiện Dự án. 50

1.4.7. Tổng mức đầu tư. 53

1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án. 53

CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 58

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.. 58

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 58

2.1.2. Điều kiện về khí tượng, thủy văn. 58

2.1.3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 60

2.1.4. Hiện trạng tài nguyên sinh học. 66

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI. 67

2.2.1. Điều kiện kinh tế. 67

2.2.2. Điều kiện về xã hội 68

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 72

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.. 72

3.1.1. Đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị Dự án. 73

3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng. 73

3.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án  101

3.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án  112

3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT VÀ MỨC ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO.. 116

3.2.1. Mức độ tin cậy của các đánh giá. 117

3.2.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá. 118

CHƯƠNG 4. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN.. 119

4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN   119

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn chuẩn bị 119

4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng  119

4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn vận hành  135

4.2. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ   149

4.2.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công  149

4.2.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn vận hành  152

4.3. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.. 155

4.3.1. Dự toán kinh phí cho chương trình quản lý môi trường. 155

4.3.2. Tổ chức thực hiện. 155

CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG   158

5.1. Chương trình quản lý môi trường. 158

5.2. Chương trình giám sát môi trường. 165

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công. 165

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động. 167

CHƯƠNG 6 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.. 171

6.1. TÓM TẮT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG   171

6.1.1. Tóm tắt quá trình tổ chức tham vấn UBND xã Nhơn Đức. 171

6.1.2. Tóm tắt quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư xã Nhơn Đức  171

6.2. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG.. 172

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 174

1. Kết luận. 174

2. Kiến nghị 175

3. Cam kết 175

3.1. Cam kết tuân thủ theo đúng phương án quy hoạch. 175

3.2. Cam kết quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường. 175

3.3. Cam kết thực hiện các yêu cầu theo Quyết định được phê duyệt của báo cáo ĐTM    176

3.4. Cam kết khác. 176

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 177

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356