You are here

BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án VINCOM CENTER

 MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU.. 8 1.   XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.. 8 2.   CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ...

 MỤC LỤC

CHƯƠNG MỞ ĐẦU.. 8

1.   XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN.. 8

2.   CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG   10

2.1.      Các văn bản pháp quy. 10

2.2.      Các tiêu chuẩn kỹ thuật 12

3.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM... 12

3.1.      Danh sách cơ quan tư vấn thay mặt chủ đầu tư thực hiện báo cáo ĐTM... 13

3.2.      Thành viên chính tham gia lập báo cáo. 13

CHƯƠNG. 1      MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 14

1.1.      TÊN DỰ ÁN.. 14

1.2.      CHỦ ĐẦU TƯ.. 14

1.3.      VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.. 15

1.4.      QUY MÔ DỰ ÁN.. 17

1.4.1.   Mục tiêu của Dự án. 17

1.4.2.   Nội dung và quy mô. 18

1.5.      GIẢI PHÁP QUI HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG.. 20

1.6.      GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC.. 20

1.6.1.   Giải pháp bố trí mặt bằng khu A (Khu Eđen) 20

1.6.2.   Giải pháp bố trí mặt bằng khu B.. 24

1.6.3.   Giải pháp mặt đứng công trình. 28

1.7.      GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ.. 28

1.7.1.   Giải pháp thiết kế kết cấu. 28

1.7.2.   Giải pháp thiết kế cấp điện chiếu sáng. 29

1.7.3.   Hệ thống thông gió và điều hòa không khí 29

1.7.4.   Hệ thống chống sét 30

1.7.5.   Hệ thống thang máy. 30

1.7.6.   Hệ thống cung cấp gas trung tâm.. 31

1.7.7.   Hệ thống phòng cháy chữa cháy. 31

1.7.8.   Hệ thống an toàn và an ninh. 33

1.7.9.   Hệ thống tự động hóa tòa nhà. 33

1.7.10. Hệ thống thông tin. 34

1.7.11. Hệ thống BARIE lên xuống tầng hầm.. 34

1.7.12. Hệ thống thoát hiểm tòa nhà. 35

1.7.13. Hệ thống kho két 35

1.8.      HỆ THỐNG CẤP THOÁT  NƯỚC.. 36

1.8.1.   Cấp nước. 36

1.8.2.   Thoát nước. 40

1.9.      Hệ thống cấp điện. 41

1.10.    Tiến độ thực hiện dự án. 42

CHƯƠNG. 2      ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG   VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI.... 43

2.1.      ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.. 43

2.1.1.   Điều kiện về địa chất 43

2.1.2.   Điều kiện về khí tượng - thuỷ văn. 44

2.1.3.   Hiện trạng môi trường khu vực dự án. 44

2.2.      ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI. 49

2.2.1    Kinh tế. 49

2.2.2    Văn hóa - Xã hội 49

2.2.3    Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 50

CHƯƠNG. 3      ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 51

3.1.      DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THÁO DỠ CHUẨN BỊ MẶT BẰNG.. 51

3.1.1.   Tiếng ồn. 51

3.1.2.   Bụi 51

3.1.3.   Khí thải 52

3.1.4.   Nước thải 52

3.1.5.   Chất thải rắn phát sinh từ quá trình tháo dỡ. 53

3.1.6.   Vấn đề an toàn lao động. 53

3.1.7.   Ảnh hưởng giao thông. 53

3.1.8.   Cháy nổ. 54

3.1.9.   Gây thiệt hại cho người dân kế và công trình kế cận. 54

3.2.      DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN SAN NỀN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG.. 54

3.2.1.   Các nguồn gây ô nhiễm.. 54

3.2.1.1 Bụi 55

3.2.1.2 Khí thải 55

3.2.1.3 Tiếng ồn và rung động. 56

3.2.1.4 Nước thải 58

3.2.1.5 Rác xây dựng và rác thải sinh hoạt 59

3.2.2.   Các sự cố, nguy cơ sạt lở đất và các công trình lân cận. 59

3.2.3.   Tắc nghẽn giao thông. 60

3.2.4.   Vấn đề an toàn lao động. 61

3.2.5.   Các tác động đến môi trường và xã hội 62

3.2.5.1 Tác động đến các công trình kiến trúc trong khu vực. 62

3.2.5.2 Các tác động đến môi trường nước. 63

3.2.5.3 Tác động đến môi trường từ tiếng ồn. 63

3.2.5.4 Tác động đến môi trường do ô nhiễm không khí 63

3.2.5.5 Tác động đến môi trường từ chất thải rắn. 64

3.2.5.6 Tác động đến tình hình trật tự an ninh khu vực. 65

3.3.      DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN  DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.. 65

3.3.1.   Các nguồn gây ô nhiễm.. 65

3.3.1.1 Nguồn gây ô nhiễm nước. 65

3.3.1.2 Chất thải rắn. 67

3.3.1.3 Chất thải nguy hại 69

3.3.1.4 Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 69

3.3.1.5 Ô nhiễm ồn. 72

3.3.1.6 Khả năng gây cháy nổ. 73

3.3.2.   Các tác động đến môi trường và xã hội 73

3.3.2.1 Tác động đến môi trường từ nước thải 74

3.3.2.2 Tác động đến môi trường từ chất thải rắn. 74

3.3.2.3 Tác động đến môi trường từ chất thải nguy hại 75

3.3.2.4 Tác động đến môi trường từ tiếng ồn. 75

3.4.      DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN.. 75

CHƯƠNG. 4      BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU,     PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG   76

4.1.      KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN GIẢI THÁO DỠ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG.. 76

4.1.1.   Phương pháp tháo dỡ. 76

4.1.2.   Tắc nghẽn giao thông. 77

4.1.3.   Khí thải, bụi, tiếng ồn. 77

4.1.4.   Chất thải rắn. 79

4.1.5.   Nước thải 79

4.1.6.   Vấn đề an toàn lao động cho công nhân thi công. 79

4.1.7.   Giải quyết các thiệt hại gây ra cho các công trình lân cận. 80

4.2.      KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN SAN NỀN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG.. 80

4.2.1.   Biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường. 81

4.2.1.1.Khống chế ô nhiễm tiếng ồn. 81

4.2.1.2.Khống chế ô nhiễm không khí (bụi…) 82

4.2.1.3.Khống chế ô nhiễm môi trường nước. 83

4.2.1.4.Khống chế ô nhiễm chất thải rắn. 84

4.2.1.5.Ô nhiễm môi trường đất 85

4.2.2.   Khống chế tắc nghẽn giao thông. 85

4.2.3.   Biện pháp giảm thiểu độ rung, sụt lún đến các công trình xung quanh (Khu Trung tâm mua sắm PARKSON, UBND Thành phố, Khách sạn REX…) 86

4.2.4.   Phương án tổ chức thi công. 88

4.2.5.   Xử lý mạch nước ngầm khi thi công. 91

4.2.6.   Vấn đề an toàn lao động và giải quyết sự cố trong quá trình xây dựng. 92

4.2.7.   Biện pháp an phòng cháy nổ. 93

4.3.      KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.. 94

4.3.1.   Khống chế ô nhiễm nước. 94

4.3.2.   Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn. 100

4.3.3.   Phương án xử lý chất thải nguy hại 102

4.3.4.   Phương án giảm thiểu ô nhiễm không khí 103

4.3.5.   Phương án phòng cháy chữa cháy. 107

4.4.      TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU   110

CHƯƠNG. 5      CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG      111

CHƯƠNG. 6      CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG,  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG   112

6.1.      CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI. 112

6.2.      CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 113

6.2.1.   Chương trình quản lý môi trường. 113

6.2.2.   Chương trình giám sát chất lượng môi trường. 114

6.2.2.1.Chương trình giám sát môi trường khi thi công xây dựng dự án. 114

6.2.2.2.Chương trình giám sát môi trường khi dự án đi vào hoạt động. 115

6.2.3.   Các yếu tố khác. 116

6.2.4.   Chi phí giám sát chất lượng môi trường. 116

6.2.4.1.Giám sát môi trường chất thải 116

6.2.4.2.Giám sát môi trường xung quanh. 116

6.2.5.   Các biện pháp hỗ trợ. 116

CHƯƠNG. 7      DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG.............. 118

7.1.      Phần xây dựng. 118

7.2.      Phần thiết bị 118

CHƯƠNG. 8      THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.. 120

8.1.      Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP PHƯỜNG.. 120

8.2.      Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP PHƯỜNG.. 121

CHƯƠNG. 9      NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ   PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ                122

9.1.      NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU.. 122

9.2.      PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM... 122

9.3.      NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC    ĐÁNH GIÁ.. 122

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 124

PHẦN PHỤ LỤC   125

 

9 star 35 đánh giá

Bài viết liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tư Vấn Khách Hàng

0903034381

0918755356